Inwestor budujący dom przed wykonaniem instalacji grzewczej, wodociągowej czy też gazowej, stoi przed dylematem, na jaki system powinien się zdecydować? Koszty inwestycji nie wynikają jedynie z ceny jednostkowej rury danego typu, ale w znacznej mierze od ilości zużytych materiałów oraz cen rury i łączników wykorzystywanych w budowie systemu grzewczego, wodociągowego, itp.. Broszura zaktualizowana do cen z sierpnia 2018 roku.
więcej
Podręcznik o kryterium wyboru materiału, który zapewni instalacjom ciepłej i zimnej wody bezawaryjne działanie w wymaganym okresie 50 lat eksploatacji oraz odpowiednią jakość. Inwestor lub właściciel (zarządca) budynku, planując budowę lub modernizacje instalacji wodociągowych, musi podjąć decyzję, z jakiego materiału instalacje te będą wykonane : ze stali ocynkowanej, miedzi, stali odpornej na korozję lub z tworzyw sztucznych. Od tego, z jakiego materiału wykonane są instalacje, zależy charakter i intensywność zmian jakości wody, a także zależy, jakie metody przeciwdziałania wtórnemu zanieczyszczeniu wody powinny lub mogą być podejmowane. Odpowiednie informacje na ten temat powinni posiadać wszyscy biorący udział w procesie inwestycyjnym (inwestor, projektant i wykonawca instalacji), a także właściciel i zarządca budynku, a nawet użytkownik wody. Szczególnie dużo uwagi poświęcono zagadnieniu jakości wody z instalacji wodociągowych wykonanych z miedzi. Omówiono korzyści, jakie wynikają z użytkowania instalacji z miedzi, a także zagrożenia dla jakości wody i trwałości instalacji, jakie mogą być spowodowane błędami w projektowaniu, wykonaniu i użytkowaniu instalacji.
więcej
Mikroorganizmy żyjące w wodzie mogą kolonizować wewnętrzne powierzchnie rur instalacji wodnej. Kolonizacja ta jest tym łatwiejsza im bardziej szorstka jest wewnętrzna powierzchnia rur (zwykle z powodu korozji lub złogów kamienia). Niektóre materiały stosowane w instalacjach rurowych mogą powodować ekstrakcję z cieczy substancji (np. organicznych), które służą jako pożywka dla tego rodzaju mikroorganizmów, stymulując w ten sposób rozwój biofilmu. Wyekstrahowane substancje mogą zawierać substancje organiczne, takie jak różne rodzaje gumy i materiałów syntetycznych, włókna roślinne (np. konopie) i tłuszcze. Również skorupy osadów powstałych na skutek korozji lub rdza (np. w stalowych rurach ocynkowanych), stanowią idealne miejsca dla tworzenia się biofilmu. Wśród organizmów żyjących w biofilmie mogą znajdować się gatunki szkodliwe dla ludzi.Tego rodzaju mikroorganizmy chorobotwórcze mogą być uwalniane z biofilmu i powodować skażenie wody czerpanej z kranów i natrysków. Stanowią one potencjalną przyczynę zakażeń bakteryjnych. Do najgroźniejszych dla zdrowia człowieka należy bakteria Legionella pneumophila. W publikacji opisano podstawowe informacje na temat warunków w jakich bakterie się rozwijają, sposoby zakażenia oraz kto najbardziej jest narażony na działanie bakterii. Wykazano także, że najlepszym sposobem zapobiegania rozwojowi bakterii Legionella w wodzie jest stosowanie instalacji z rur miedzianych.
więcej
Gaz medyczny to dowolny gaz lub mieszanina gazów przeznaczona do podawania pacjentom w celach terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych. Gazem medycznym jest również gaz lub mieszanina gazów przeznaczona do napędu narzędzi chirurgicznych. Gazy medyczne zaliczane są do grupy leków i z tego powodu ich instalacjom stawiane są szczególne wymagania określone w normach zharmonizowanych z Dyrektywą Unii Europejskiej z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie wyrobów medycznych 93/42/EEC. Rury do gazów medycznych podlegają takim samym regulacjom, jak każdy inny wyrób medyczny i muszą spełniać wymagania określone w dyrektywie 93/42/EEC i być przyporządkowane do odpowiedniej klasy w zależności od wpływu wyrobu na organizm ludzki. Rury produkowane specjalnie do zastosowań z gazami medycznymi, czyli urządzenia do transportu produktów leczniczych klasyfikowane są jako wyrób medyczny klasy IIa/IIb i w ocenie zgodności wyrobu musi uczestniczyć jednostka notyfikowana, mająca akredytację do oceny wytwórcy w danym kraju. Do tego typu instalacji stosowana jest powszechnie rura miedziana do gazów medycznych wykonana zgodnie z norą PN-EN 13348. W broszurze zaprezentowano wymagania jakie powinna spełniać rura i łączniki miedziane ( wymagania ogóle, skład chemiczny, wytrzymałość mechaniczna, wymiary, czystość powierzchni i inne), aby instalacja spełniała wymogi dyrektywy europejskiej dot. wyrobów medycznych.
więcej
Broszura jest zbiorem artykułów, które zostały opublikowane w prasie instalacyjnej w ostatnich latach. Zawiera informacje o instalacjach ciepłej i zimnej wody, ogrzewczych oraz gazowych powszechnie stosowanych w budynkach mieszkalnych. Publikacja zawiera również informacje dotyczace stosowania rur miedzianych w chłodnictwie, klimatyzacji oraz w instalacjach gazów medycznych
więcej