Międzynarodowe certyfikaty jakości wielokryteriowej budynków

W Polsce jak i w całej Unii Europejskiej sektor budowlany pochłania najwięcej energii – około 40% całkowitego zużycia.

W związku ze zmieniającymi się przepisami Unii Europejskiej, a także z rosnącą świadomością ekologiczną społeczeństw coraz częściej porusza się temat zmiany podejścia do projektowania i realizacji obiektów budowlanych. Nowoczesne budynki powinny być obiektami, przy których w każdej fazie procesu powstawania – od wyboru działki, poprzez projekt i realizację, kończąc na użytkowaniu ogranicza się zużycie surowców to znaczy energii i wody, ogranicza się ilość odpadów, ale także stosuje się nowoczesne technologie i materiały.
Koncepcja zrównoważonego rozwoju, zaczęła być poważnie brana pod uwagę w rozwoju poszczególnych krajów od lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, umownie od przyjęcia deklaracji z Rio z w roku 1994. W tym okresie pojawiło się wiele definicji dotyczących tego modelu rozwoju, każda z nich bazuje jednak na trzech głównych aspektach tj. ekonomii, środowisku i aspekcie społecznym. Systemy certyfikacji wielokryterialnej budynków są w tym kontekście rozważane, jako narzędzia pozwalające na zmierzenie stopnia zaawansowania obiektów w spełnianiu przez nie zasad zrównoważonego rozwoju. Certyfikaty, które zostały wybrane do analizy charakteryzują się przede wszystkim dużym zasięgiem terytorialnym ich stosowania, a także popularnością. Pomimo, że w Polsce są dosyć nowym rozwiązaniem – pierwszy certyfikat został przyznany w 2010 roku, z roku na rok zdecydowanie zwiększa się ich popularność – obecnie jest ich 152 i ich liczba stale rośnie.
W Polsce (na dzień 1 marca 2017 roku) obecne są cztery międzynarodowe systemy certyfikacji wielokryterialnej (w kolejności alfabetycznej): BREEAM, DGNB, HQE oraz LEED. Piąty, najnowszy system - WELL Building Standard, koncentrujący się wyłącznie na ocenie wpływu budynku na człowieka, posiada pierwszą rejestrację projektu.
Systemy certyfikacji
System LEED
W chwili obecnej LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) jest najpopularniejszym systemem certyfikacji na świecie. Ponad 30 000 obiektów uzyskało certyfikat, z czego ok 3800 na poziomie Platinum [3]. Jest też drugim, co do popularności systemem w Polsce, 21 obiektów zostało już certyfikowanych, natomiast 64 obiekty są w procesie certyfikacji. LEED jest systemem amerykańskim, powstałym w 1993 roku. Organem odpowiedzialnym za procesy i przyznawanie certyfikatów jest U.S Green Building Council. Oceną objęte są głównie budynki komercyjne, ale też mieszkalne, wnętrza itp. zarówno nowopowstające, jaki i istniejące. Jego głównymi celami są: zwiększenie wydajności budynków, obniżenie kosztów eksploatacji i zapotrzebowania na energię oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Obiekty są oceniane w pięciu kategoriach, w każdej kategorii przyznawana jest określona ilość punktów.
Obiekty są oceniane w pięciu kategoriach, w każdej kategorii przyznawana jest określona ilość punktów. Kategorie to: Zrównoważona lokalizacja (26 pkt), Efektywne wykorzystanie zasobów wodnych (10 pkt), Energia i atmosfera (35 pkt), Materiały i zasoby (14 pkt), Jakość środowiska wewnętrznego (15 pkt). Oprócz punktów podstawowych (100 pkt), mogą być też przyznane punkty dodatkowe – za innowacyjność (6 pkt) i regionalne priorytety (4 pkt). Obiekty w zależności od przyznanych punktów, mogą zostać odznaczone certyfikatem na czterech poziomach:
 Certified (40-49 pkt), Silver (50-59 pkt), Gold (60 -79 pkt), Platinum (80 pkt. i więcej)
System BREEAM
BREEAM (British Research Establishment Environmental Assesment Method) jest drugim, co do popularności certyfikatem na świecie. Ponad 250 000 budynków jest certyfikowanych w tym systemie w 50 krajach świata. 40 000 Kolejnych jest w trakcie realizacji. [4]. Jest także najpopularniejszym systemem certyfikacji w Polsce. Pierwszy obiekt otrzymał go w 2009 roku,
a obecnie posiada go 128 obiektów. BREEAM jest systemem brytyjskim, najstarszym
z omawianych w artykule certyfikatów – jest przyznawany od 1990 roku. Instytucja koordynująca
i przyznająca certyfikat to BRE (Building Research Establishment) Podstawowym podziałem przy jego przyznawaniu jest rozróżnienie na budynki i zespoły urbanistyczne będące w użyciu, oraz nowopowstające. Od 2013 roku BREEAM funkcjonuje w wersji International, czyli dostosowanej do lokalnych warunków i przepisów.
Obiekty oceniane są w następujących kategoriach: zarządzanie (do 12% pkt.), Zdrowie
i samopoczucie (do 15% pkt.), energia (do 19% pkt.), transport (do 8% pkt.), woda (do 6% pkt.), materiały (do 12,5% pkt), Odpady (do 7,5% pkt), zanieczyszczenia (do 10% pkt.), Użycie terenu
i ekologia (do 10% pkt.), innowacja (do 10% dodatkowo). W zależności od ilości punktów budynki mogą zostać ocenione w pięciostopniowej skali dla budynków projektowanych i sześciostopniowej dla istniejących: Pass>25% + 1 pkt. krytyczny, Good>40% + 2 pkt. krytyczne, Very good >55% + 4 pkt. krytyczne, Excellent>70% + 11 pkt. krytycznych Outstanding >85% +11 pkt. krytycznych
System DGNB
DNGB jest certyfikatem opracowanym przez Deutche Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen, czyli niemieckie stowarzyszenie budownictwa zrównoważonego (DGNB) we współpracy z Federalnym Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miasta. DGNB jest najmłodszym z certyfikatów - powstał w 2009 roku i do tej pory nie ma jeszcze obiektu certyfikowanego nim w Polsce. Na całym świecie do roku 2013 zostało nim certyfikowanych ok 1600 obiektów [5]. DGNB obejmuje 6 aspektów budynku: Aspekt ekologiczny (15 kategorii) 23% punktów, Aspekt ekonomiczny (2 kategorie) 22% punktów, Aspekt społeczno – kulturowy (17 kategorii) 23% punktów, Aspekt technologiczny (10 kategorii) 23%, Aspekt jakości procesu (13 podkategorii) 10%, Aspekt lokalizacji (8 podkategorii) – dodatkowy aspekt. W zależności od ilości punktów budynek lub zespół urbanistyczny może otrzymać ocenę: Bronze (50%-64,9% pkt.), Silver (Bronze + 65-79,9% pkt.), Gold (Bronze + Silver + 80% pkt. i więcej).
System HQE (Haute Qualité Environnementale)
Jest międzynarodowym standardem zarządzania jakością środowiska w budownictwie. Certyfikacja HQETM jest międzynarodowym znakiem handlowym i wyłączną własnością Stowarzyszenia HQE.  Zalety: ocenie podlegają energia i oszczędności, zdrowie i bezpieczeństwo, środowisko, komfort użytkowania.

System LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) służy do certyfikowania obiektów deweloperskich, budynków przemysłowych, biurowych, hoteli, a także budynków mieszkaniowych na każdym etapie cyklu życiu budynku, począwszy od projektowania, poprzez eksploatację i konserwację. System został opracowany przez U.S. Green Building Council (USGBC). Udostępnia użytkownikom i właścicielom budynku, czytelny identyfikator wdrożonego projektowania w zakresie zielonego budownictwa, struktury, operacji i wyników. Jest to system najbardziej popularny – scertyfikowano 30 000 obiektów.

WELL Building Standard® 
Jest to system certyfikacji stworzony przez IWBI™ (International WELL Building Institute™). Jest to pierwszy system, który skupia się tylko i wyłącznie na zdrowiu i samopoczuciu użytkowników budynków. System certyfikacji WELL mierzy i monitoruje te aspekty związane z budynkiem i jego środowiskiem wewnętrznym, które mają istotny wpływ na przebywających w nim ludzi. WELL Building Standard® jest podzielony na siedem kategorii: powietrze, wodę, odżywianie, światło, kondycja fizyczna, komfort i umysł.

Share >